MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar

çerçevesinde imzalanmıştır.

A.‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)

B. fureyaart.com ; (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)

AD- SOYAD:

ADRES:

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı

takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek

ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini

peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler

karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt

edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya

mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen,

kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden

talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak

üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade

eder.

3.KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik

ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün

satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında

Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince

tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve

vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan

edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı

Adres

Telefon

Faks

Eposta

5. ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi

Teslimat Adresi

Telefon

Faks

Faks

Eposta/kullanıcı adı

6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Eposta/kullanıcı adı

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı,

marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini

kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve

vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan

edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda

gösterilmiştir.

Ürün AçıklamasıAdetBirim FiyatıAra Toplam

(KDV Dahil)

Kargo Tutarı

Toplam :

Ödeme Şekli ve Planı

Teslimat Adresi

Teslim Edilecek kişi

Fatura Adresi

Sipariş Tarihi

Teslimat tarihi

Teslim şekli

7.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

8. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile

birlikte

teslim edilecektir.

9. GENEL HÜKÜMLER

9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel

nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup,

bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan

ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi,

mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya

verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin

vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak

edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile

ALICI’ nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler

kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi

ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim

edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere

uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve

belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat

gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve

dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi,

işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile

hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı

bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir

ürün tedarik edebilir.

9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin

imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine

getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak

tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade

edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik

ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün

bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde,

SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini

kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki

kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz

kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili

banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI

Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak

şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve

tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin

oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi

içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve

taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün

varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun

ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını

haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile

yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten

ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin

ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade

edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka

tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı

bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına

yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI,

olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve

taahhüt eder.

9.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha

sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil

telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS,

telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer

amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul

etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde

bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene

edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo

şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve

sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle

korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet

kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

9.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi

olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi

kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline

ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki

aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait

olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe

konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş

dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması

halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

9.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair

bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı

nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal,

nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

9.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat

hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt

eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve

münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

9.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu,

genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir

amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde

kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya

zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

9.15. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde

olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka

web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya

yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini

veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin

içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

9.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal

eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup,

SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu

ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın

üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde

bulunma hakkı saklıdır.

10. CAYMA HAKKI

10.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda,

ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden

itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve

cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı

reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin

mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren

başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin

ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma

hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu

sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen

kabul eder.

10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya

iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve

ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler”

hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması

halinde,

a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen

ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade

faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına

düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde

tamamlanamayacaktır.)

b) İade formu,

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile

birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10

günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri

ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla

yükümlüdür.

e) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma

olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını

tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya

ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve

bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen

kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında

faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri

gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları,

makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan

veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim

edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi

sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra

başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan

ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi

gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen

hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya

görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri

kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin,

ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği

mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin

onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da

Yönetmelik gereği mümkün değildir.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap,

kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf

malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının

açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü

takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde

faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt

eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları

ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan

dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı

SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

13. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki

kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin

bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem

heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler

aşağıdadır:

01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 yılı için tüketici hakem

heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe

tüketici hakem heyetleri,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile

3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici

hakem heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz

on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz)

Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il

tüketici hakem heyetleri görevli kılınmışlardır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

14. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu

sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi

öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine

dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla

yükümlüdür.

SATICI:

ALICI:

TARİH: